MAN smeruje k udržateľnej, sociálnej a klimaticky priaznivejšej budúcnosti

MAN smeruje k udržateľnej, sociálnej a klimaticky priaznivejšej budúcnosti

Spoločnosť MAN po prvýkrát deklaruje udržateľnosť ako hlavný pilier firemnej stratégie. Vo svojej správe o udržateľnosti za rok 2021 sa výrobca nákladných vozidiel a autobusov zaviazal dosiahnuť neutrálnu bilanciu skleníkových plynov do roku 2050. Najdôležitejšou časťou tejto stratégie je dekarbonizácia prostredníctvom elektrifikácie vozidlového parku.    

  • Udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou korporačnej stratégie
  • Dekarbonizácia vozidlového parku má kľúčový význam
  • Dobrovoľný záväzok chrániť klímu v rámci iniciatívy SBTi
  • Generálny riaditeľ Alexander Vlaskamp: „Výroba e-truckov odštartuje už v roku 2024

 

Bez udržateľnosti niet budúcnosti. V súlade s týmto základným poznatkom MAN Truck & Bus po prvý raz vo svojej vyše storočnej histórii pevne zakotvil túto tému do svojej firemnej stratégie. Záväzok je jadrom správy o udržateľnosti za rok 2021, ktorú mníchovský výrobca nákladných vozidiel a autobusov predložil 9. júna tohto roku najväčšej celosvetovej dobrovoľnej korporačnej iniciatíve OSN Global Compact. Stratégia je orientovaná na usmernenia od Global Compact, ktorej členom je MAN už mnoho rokov a zhoduje sa s cieľmi udržateľného rozvoja OSN.

„Aj v týchto ťažkých časoch stojíme za svojou firemnou zodpovednosťou a udržateľné konanie považujeme za podmienku, aby sme zostali konkurencieschopní a dokázali riešiť globálne výzvy,“ hovorí Alexander Vlaskamp, generálny riaditeľ MAN. „Chceme sa stať trvalo udržateľnou spoločnosťou. Tento cieľ sa musí stať súčasťou našej DNA uložený hlboko v povedomí všetkých našich zamestnancov,“ dodáva Stefan Klatt, vedúci oddelenia pre oblasť spoločenskej zodpovednosti podniku v spoločnosti MAN, ktorá je členom TRATON GROUP a jedným z popredných európskych výrobcov úžitkových vozidiel.

Hlavným cieľom je dekarbonizácia vozidlového parku

Dekarbonizácia vozidlového parku má hlavnú úlohu v stratégii trvalej udržateľnosti spoločnosti MAN. V súčasnosti až 97,4 percent všetkých emisií skleníkových plynov je generovaných produktovým portfóliom. Do roku 2030 plánuje MAN výrazne znížiť emisie skleníkových plynov na kilometer jazdy nákladných vozidiel, autobusov a dodávok, ktoré predáva – a to o 28 percent v porovnaní s rokom 2019. Spoločnosť MAN hodlá dosiahnuť neutrálnu bilanciu skleníkových plynov najneskôr do roku 2050 – to znamená nulové emisie v celom hodnotovom reťazci. Mníchovský výrobca úžitkových vozidiel sa k týmto cieľom zaviazal v roku 2021 v rámci iniciatívy na ochranu klímy Science Based Targets Initiative (SBTi).

Sedem oblastí pre sociálne, environmentálne a kontrolné opatrenia

Celkovo sa stratégia udržateľnosti MAN zameriava na tri sféry – životné prostredie, sociálna oblasť a riadenie. Považujú sa za jeden celok. V rámci týchto oblastí sa prijímajú opatrenia v nasledujúcich siedmich procesoch: • Dekarbonizácia • Obehové hospodárstvo • Zodpovedné riešenia dopravy a mobility (životné prostredie) • Ľudia a kultúra • Bezpečnosť produktov, služieb a dopravy (sociálna sféra) • Súlad, etika a integrita • Zodpovednosť v celom hodnotovom reťazci (riadenie).

V roku 2024 sa spustí produkcia e-truckov pre ťažkú dopravu

Najdôležitejším strategickým opatrením na zredukovanie emisií CO2 je elektrifikácia vozidlového parku MAN – a táto transformácia sa už začala. „Do konca desaťročia najmenej polovica vozidiel, ktoré predávame v EÚ, bude s elektrickým pohonom,“ s oduševnením hovorí Alexander Vlaskamp, generálny riaditeľ MAN. Od roku 2020, keď bol uvedený do predaja model Lion’s City E, podpísal MAN Truck & Bus so zákazníkmi zmluvy na dodávku viac než 1000 elektrických autobusov. „Začiatkom roka 2024 spustíme aj výrobu elektrických nákladných vozidiel pre ťažkú dopravu,“ oznámil Alexander Vlaskamp. Tieto e-trucky budú spĺňať technické požiadavky na dojazd 600 až 800 kilometrov denne. Okrem toho MAN so svojimi partnermi pracuje na vývoji vodíkového nákladného vozidla.

Výroba s nízkymi emisiami CO2 je plánovaná na rok 2030

Emisie CO2, ktoré generuje produkcia, sa majú do roku 2025 znížiť na polovicu úrovne z roku 2015. Výroba s nízkymi emisiami CO2 je plánovaná na rok 2030, pričom bude generovať o 95 % menej kysličníka uhličitého. Zredukovať zostávajúcich 5 % nie je možné z prevádzkových dôvodov. Emisie CO2 na jedno vyrobené vozidlo sa znížili v sledovanom roku 2021 o 27 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pričom absolútne hodnoty na jednu lokalitu klesli o 21 %. Okrem toho procesy obstarávania, logistika a dodávateľské reťazce budú prispôsobené s ohľadom na životné prostredie.

Príťažlivé pracovné prostredie, korektné riadenie

Pokiaľ ide o materiály, hlavným princípom šetrenia zdrojov sa stáva obehové hospodárstvo. Stratégia NewMAN (elektrifikácia, digitalizácia, automatizácia), ktorá už bola ohlásená, poskytne do budúcnosti zodpovedné riešenia v oblasti dopravy a mobility, pričom kľúčové budú tiež sociálne aspekty a dobré riadenie podniku. Alexander Vlaskamp k tomu poznamenal: „Chceme ponúkať atraktívne pracovné prostredie, pri rokovaní s našimi obchodnými partnermi konáme poctivo a čestne a garantujeme, aby sa v celom hodnotovom reťazci uplatňovala patričná starostlivosť vo sfére ľudských práv.“

Výbor pre udržateľnosť

Stratégia udržateľnosti MAN je vyvinutá a potvrdená zapojením zainteresovaných strán, ako sú zákazníci a dodávatelia, zástupcovia významných spoločností, vedeckej komunity, úradov miestnej správy, poradenských firiem aj známych mimovládnych organizácií. Výsledky strategického procesu, plán udržateľnosti, aktualizácie rozvoja a kľúčové ukazovatele výkonnosti MAN budú v budúcnosti prezentované v rámci výboru pre udržateľnosť, ktorý sa bude stretávať niekoľkokrát do roka pod predsedníctvom generálneho riaditeľa Alexandra Vlaskampa.